Krooba Saksit(Krooba Sroi) Wat Mongkonkeereekhet


  • เหรียญครูบาศักดิ์สิทธิ์(ครูบาสร้อย) วัดมงคลคีรีเขตร์ ปี2538
  • Rian Krooba Saksit(Krooba Sroi) Wat Mongkonkeereekhet BE2538